"Çukurova’nın En İyi Gazetesi"

Son Güncelleme 10:35

B.264200

ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖREN-ÇANAKLI-CUMHURİYET-TAVŞANTEPE-ARSLANPAŞA-TÜRKELİ-TUFANPAŞA VE KARACAOĞLAN YERLEŞİM BİRİMİNDEN 1 ARAÇ İLE 12 ORTAÖĞRETİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN 1 TAŞIMA MERKEZİ OKULA TAŞIMA İŞİ

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MD-TİCARET VE TURİZM ÖĞRETİMİ OKULLARI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK

ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖREN-ÇANAKLI-CUMHURİYET-TAVŞANTEPE-ARSLANPAŞA-TÜRKELİ-TUFANPAŞA VE KARACAOĞLAN YERLEŞİM BİRİMİNDEN 1 ARAÇ İLE 12 ORTAÖĞRETİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN 1 TAŞIMA MERKEZİ OKULA TAŞIMA İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/57406

1-İdarenin

a) Adresi

:

CUMHURIYET MAH. IRMAK CAD. HÜKÜMET KONAGI ZEMIN KAT 1 01510 KOZAN/ADANA

b) Telefon ve faks numarası

:

3225158327 - 3225158326

c) Elektronik Posta Adresi

:

kozan01@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

ADANA İLİ KOZAN İLÇESİ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YÜKSEKÖREN-ÇANAKLI-CUMHURİYET-TAVŞANTEPE-ARSLANPAŞA-TÜRKELİ-TUFANPAŞA VE KARACAOĞLAN YERLEŞİM BİRİMİNDEN 1 ARAÇ İLE 12 ORTAÖĞRETİM ÖZEL EĞİTİM ÖĞRENCİLERİNİN 1 TAŞIMA MERKEZİ OKULA TAŞIMA İŞİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

KOZAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARACAOĞLAN MAH. ŞEHİT HÜSEYİN SOYDAN CAD. NO:1 KOZAN/ADANA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 21.03.2016, işin bitiş tarihi 17.06.2016


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

KOZAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARACAOĞLAN MAH. ŞEHİT HÜSEYİN SOYDAN CAD. NO:1 KOZAN/ADANA

b) Tarihi ve saati

:

14.03.2016 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

i) Araç Ruhsatının tasdikli örneği
j) Sürücünün sürücü belgesinin tasdikli örneği
k) Sürücünün nüfus cüzdanı fotokopisi
l) Sürücünün sabıka kaydı
m) Araç kiralık ise noterden kira sözleşmesi
n) Araçlara ait zorunlu mali sorumluluk ve ferdi kaza sigortalarının onaylı örnekleri


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya özel sektörde yapılmış olan her türlü öğrenci taşıma, personel taşıma veya yolcu taşıma işi benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 
100 TRY (Türk Lirası) karşılığı KOZAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL ÖĞRETİM BÜROSU adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar 
KOZAN HALK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ KARACAOĞLAN MAH. ŞEHİT HÜSEYİN SOYDAN CAD. NO:1 KOZAN/ADANA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
30 (otuz) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Haber Tarihi : 29.02.2016         Bu Haber 745 Kez Okundu.Yorumlar(0)

Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorum

(*) Zorunlu alanlar

CAPTCHA

Resmi görüntülemekte sorun yaşıyorsanız yenileyiniz.

Lütfen bu alana yukarıda gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz

REKLAM

Facebook

Twitter