"Çukurova’nın En İyi Gazetesi"

Son Güncelleme 10:35

B.320712

 

DÜZELTME İLANI

ADANA - SEYHAN SUCUZADE MAHALLESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM ALANINDA KENT MEYDANI VE

 ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM VE MİMARİ PROJE YARIŞMASI

01/04/2016 tarih ve 29671 sayılı Resmi Gazetenin 66,67,68,69 nolu sayfalarında yayımlanan Adana - Seyhan Sucuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanında Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması'na ait yarışma şartnamesinin bazı maddelerinde değişiklik yapılmış olup, şartnameye esas ilan metninde aşağıdaki maddelerde düzeltme yapılmıştır.

İlan metninin;

3. Maddesinde "Yarışmanın konusu, Adana' da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Mimari Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2'lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır." denilmekte olup,

3. Maddesi "Yarışmanın konusu, Adana'da, Seyhan nehrinin batısında ve Seyhan ilçe belediyesine bağlı Sucuzade mahallesi sınırları içindeki Obalar ve Saydam caddeleri arasında kalan 1. Etap Kentsel Dönüşüm Alanı'nın Kent Meydanı ve çevre yapıları için ayrılan (çevre yolları hariç) 32832 m2 büyüklüğündeki kesiminin Kentsel Tasarımı ve bu alanda yer alması öngörülen Ticaret, Sosyal, Rekreasyon ve Kültür Tesisleri Kompleksinin Kentsel Tasarım Projesinin arazi, çevre ve imar koşulları ve program verileri ile uyumlu ve çevrenin sağlıklı gelişmesine yönlendirici katkıda bulunacak bir bütün halinde hazırlanmasıdır. Yarışma alanının güneyinde kalan ve kentsel dönüşüm programının 2. Etabını oluşturan 81155 m2'lik alanın bu projeden nasıl etkilenebileceği de kentsel tasarım ve çevre düzeni çalışması çerçevesinde dikkate alınacaktır." olarak düzeltilmiştir.

4. Maddesinde "Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (g) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur. Ekip olarak katılanların, yetkileri idareyle ilişkilerinin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere, ekipten birini ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı müşterek ve müteselsilen sorumludurlar.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

b) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

c) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

d) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

e) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

f) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

g) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

h) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL'yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00'dir. Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir." denilmekte olup,

4. Maddesi "Yarışmaya katılacak yarışmacıların aşağıdaki hususları yerine getirmesi şarttır. Ekip olarak katılanların her birinin, bu maddenin (h) bendi dışında, diğer koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:

a) Yarışma, alanın büyüklüğü ve konusu sebebiyle disiplinler arası bir ekip çalışması gerektirmektedir. Yarışmaya mimarlar, peyzaj mimarları ve şehir plancılarından oluşan ekipler katılacaktır. Peyzaj mimarları ve şehir plancıları ekipte danışman olarak da yer alabilirler. Yarışmacılar diğer uzmanlık alanlarından da danışmanlık desteği alabilirler. Ekip içerisinden bir kişinin ekip temsilcisi olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yarışmacıların her biri idareye karşı bireysel ve ekip olarak sorumludur.

b) Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak.

c) Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,

d) Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,

e) Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamak,

f) Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak,

g) Yarışmayı açan idare adına hareket eden ve söz konusu yarışma çalışmalarında yer alan danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,

h) Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir).

ı) Yarışmaya katılmak isteyen yarışmacıların, şartname bedeli olan 150 TL' yi (Yüzelli Türk Lirası) idarenin TR 7900 0150 0158 0072 8170 5682 nolu cari hesabına, Adana - Seyhan Belediyesi Kent Meydanı ve Çevresi Kentsel Tasarım ve Mimari Proje Yarışması Katılım Bedeli notuyla yatırmaları, şartname almaları ad, soyad, T.C. kimlik numarası, adres ve iletişim bilgilerini bırakmaları zorunludur.

Yarışmacılar şartname ve eklerini elden alabilecekleri gibi, banka dekontunu aşağıda belirtilen faksa göndermeleri durumunda, belgenin alınmasını takip eden gün şartname ve ekleri yarışmacının adresine gönderilecektir.

Şartname alma için son tarih 28 Haziran 2016 günü saat 17.00'dir.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışma şartname ve eklerine Seyhan Belediyesinin, www.seyhan.bel.tr web adresinden de ulaşılabilir." olarak düzeltilmiştir.

6. Maddesinde;

 

YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI:

 

       Nazım BİÇER                           İnş. Müh. TMMOB İnşaat Müh. Odası Adana Şb.

 

       Ramazan DOĞRU                   Peyzaj Mim, TMMOB Peyzaj Mim. Odası Adana Şb.

 

       Hasan Emir KAVİ                    Mak. Müh. TMMOB Mak. Müh. Odası Adana Şb.

 

       Yakup TATLI                            Şehir Plancısı, TMMOB Şehir Plan. Odası Adana Şb.

 

       Ozan V. TÜZÜN                     Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Adana Şb.

 

denilmekte olup,

 

6. Maddesi; "YARIŞMA KURUMSAL DANIŞMANLARI" kısmı ile isim ve ünvanların  tamamı ilan ve yarışma şartnamesinden çıkartılmıştır.

7. Maddesinde "Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A) BİRİNCİ AŞAMA:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on yarışmacı mansiyon almaya değer görülecek, her bir mansiyon sahibine ikinci aşama sonunda 10.000 TL ödenecektir.

B) İKİNCİ AŞAMA:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir.  İdare ayrıca Satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL(On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 29. maddesine göre net olarak ödenir." denilmekte olup,

7. Maddesi "Jürinin yapacağı değerlendirme sonucunda seçilen projelere aşağıdaki ödül ve mansiyonlar verilecektir.

A)BİRİNCİ AŞAMA:

Bu aşama sonunda jüri başarılı bulduğu 10 adet projenin ikinci aşamaya alınmasına karar verecek olup, ikinci aşama sonuna kadar kimlikleri gizli kalacak olan bu on (10) yarışmacıya bu aşamada herhangi bir ödül veya bedel ödenmeyecektir.

B)İKİNCİ AŞAMA:

İkinci aşamaya kalan ve teslim edilen projelerden ilk üçü için toplam 120.000 TL (Yüz Yirmi bin Türk Lirası) ödül verilecektir. Bu ödüllerin dağıtım miktar ve biçimi jüri kararına bağlıdır. Kalan 7 adet projeye 10.000 TL (On Bin Türk Lirası)' şer değerinde mansiyon verilecektir. İdare ayrıca satınalmalar için Jüri emrine toplam 10.000 TL (On Bin Türk Lirası) verecektir. Jüri proje satınalma ve emrine verilen toplam tutarın dağıtımı konusunda serbesttir. Yarışmacılara ödenecek ödül ve mansiyon bedelleri en geç yarışma sonucunun ilanını izleyen otuz (30) gün içinde yarışmacılara veya yasal vekillerine 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu' nun 29. maddesine göre net olarak ödenir." olarak düzeltilmiştir.

 

 


Haber Tarihi : 01.05.2016         Bu Haber 625 Kez Okundu.Yorumlar(0)

Henüz Yorum Eklenmemiş

Yorum

(*) Zorunlu alanlar

CAPTCHA

Resmi görüntülemekte sorun yaşıyorsanız yenileyiniz.

Lütfen bu alana yukarıda gördüğünüz güvenlik kodunu giriniz

REKLAM

Facebook

Twitter